top of page

El-indeks viser mulighetene for elektrifisering i kommunene

Updated: Jul 6, 2020

El-indeks gir en unik oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge. Målet er å synliggjøre hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges totale klimagassutslipp. Tjenesten er utviklet av Agder Energi og Siemens.


Regjeringen har satt som mål å redusere utslipp av klimagasser med minst 50 prosent i 2030. Utslippene i Norge i dag er i stor grad knyttet til bruk av fossil energi, som kan elektrifiseres. Norge er et av få land i verden med økende overskudd av fornybar energi, som gjør elektrifisering til det mest effektive tiltaket for å redusere klimautslipp. Dette kommer også frem av Klimakur 2030-rapporten, som ble overlevert til regjeringen fra Miljødirektoratet januar 2020. Gjennom nettsiden El-indeks har Agder Energi og Siemens gitt kommunene noe å gå ut i fra når de skal konkretisere elektrifiseringstiltak. El-indeks gir et bilde av hvor elektrifiserte landets kommuner er i dag, samtidig som den peker på hvilke sektorer i den enkelte kommune der potensialet for ytterligere elektrifisering er størst.

Sjekk din kommune på el-indeks: www.el-indeks.no

Rotevatn håper El-indeks vil bidra til grønn omstilling

Under lanseringen av El-indeks 16.juni fortalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han håper El-indeks vil bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen vi er avhengig av for å nå klimamålene.


- El-indeks er et godt verktøy for å se hvordan kommunene ligger an i dag og hvor det er mulig å redusere utslipp, fortalte statsråden under lanseringen.

https://el-indeks.no/artikkel/elindeks-er-et-godt-verktoy

Videre poengterte Rotevatn hvor viktig det er å ha et godt utgangspunkt, slik som El-indeks, når det skal gjøres satsninger i trange kommunebudsjett.

-Vi må få mest mulig reduksjon av klimagassutslipp for pengene. Her håper jeg El-indeks kan bidra til å få fart på den omstillingen vi skal gjennom, sier statsråden.


Kommunenes viktige rolle

Den nasjonale elektrifiseringsgraden er i dag på 54 prosent. Det største potensialet for elektrifisering ligger innen sjøfart, personbil, tunge kjøretøy, annen mobil forbrenning og varebiler. Ifølge beregningene gjort i El-indeks, vil en full elektrifisering redusere hele 47 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Kommunene spiller en avgjørende rolle for å legge til rette for elektrifisering og sette i gang tiltak. Via El-indeks kan hver kommune se hvilke sektorer den potensielle effekten av tiltak er størst.

Agder har allerede tatt El-indeks i bruk

I 2019 gjennomførte Agder Energi, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune en kartlegging av elektrfiseringspotensialet i Kristiansand kommune. Bakgrunnen var at det ikke fantes en helhetlig oversikt på regionalt nivå.

Intervju med Kristiansand-ordfører: https://el-indeks.no/artikkel/El-indeks-gir-oss-den-detaljoversikten-vi-trenger


Kartleggingen ble starten på en mer strukturert og langsiktig måte å jobbe med elektrifisering på i alle de 25 kommunene på Agder. Denne kartleggingen dannet også grunnlaget for metodikken som er brukt på El-indeks.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page